Arkitekturprojekt - utforskning och gestaltning 1

Sommarkurs, grundnivå

Denna sommarkurs erbjuder möjlighet att fördjupa sig i ett processorienterat projektarbete och utforska en platsspecifik arkitektonisk frågeställning. Kursen fokuserar på arkitekturens effekter på sociala och miljömässiga aspekter i samhället. Reflektion och utvärdering av den egna arbetsprocessen tillsammans med resultatet är en viktig del av kursen.

Undervisningen består av projektarbete och undervisningsformer kan vara praktiska övningar, individuell handledning, gruppdiskussioner samt seminarier och fältstudier.

Inom kursen ges möjlighet att delta i internationella workshops tillsammans med andra arkitektstudenter eller välja att arbeta med ett individuellt projekt. De olika workshoparna som erbjuds i anslutning till kursen ges på olika platser och pågår under 7-25 dagar. Kursen har inga obligatoriska träffar och examineras genom inlämning av visuellt material, en dokumentation av den egna arbetsprocessen samt en individuell skriftlig rapport.

Behörighet

För att vara behörig till kursen ska du utöver grundläggande behörighet för universitetsstudier även ha avklarat minst 30 högskolepoäng i huvudområdet arkitektur samt ha dokumenterad erfarenhet i form av arbetsprover och motivationsbrev. Engelska B/6.

Urval

Urvalet sker bland behöriga sökande på grundval av inlämnade arbetsprover/portfolio och motivationsbrev.

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2018. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se. Portfolio och motivationsbrev ska skickas in separat enligt instruktionerna nedan.

Portfolio

Din portfolio ska innehålla ett urval av projekt som visar på dina förmågor och färdigheter inom arkitektur. Den skall ge en bild av din arbetsprocess, hur du utvecklar idéer, samt din förmåga att kritiskt reflektera över dina arbeten och dess sociala, politiska och etiska dimensioner.

Du ska inkludera en kort beskrivning av den kontext i vilken vardera arbete har utförts (såsom uppgift, förutsättningar, mål, m.m.).

Krav

  • Din portfolio ska skickas in digitalt som ett (1) dokument i PDF-format.

  • Filstorleken får inte överstiga 10 Mb

  • Ditt fullständiga namn, e-postadress och din anmälningskod måste anges på första sidan av din portfolio.

  • Ange om projekten har genomförts självständigt eller i grupp.

  • Ange om några av projekten har genomförts under praktik eller under yrkesutövning.

Observera

  • Följ instruktionerna noggrant så att vi kan behandla din ansökan.

  • Skicka inte in några papperskopior på dina arbetsprover. Material som skickas in via post kommer ej att bedömas.

Motivationsbrev

I ditt motivationsbrev vill vi att du motiverar varför du vill gå kursen. Texten ska vara maximalt 400 ord.

Ifall du vill delta i någon av de workshops som erbjuds i anslutning till kursen skriver du det här. Antalet platser är begränsat, du kan ange första, andra och tredjehandsval. Specificera varför du vill delta i de workshops du har valt och på vilket sätt det är relevant för just dig och ditt lärande.

Om du istället avser att göra ett individuellt projekt vill vi att du gör en kortfattad projektbeskrivning där du utvecklar vad du i sådana fall tänker att du ska arbeta med.

Inlämning av portfolio

Din digitala portfölj och motivationsbrev ska skickas in via e-post direkt till Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (den skall inte laddas upp på Antagning.se).

Materialet skall vara oss tillhanda senast under sista anmälningsdag, d.v.s. den 15 mars 2018. Se  viktiga datum på Antagning.se.

Skicka din portfolio till uma.admissions@umu.se. I ämnesraden ska du ange "SOMMARKURS702" samt ditt namn.