Regelverk

På webbsidan Regelverket vid Umeå universitet  publiceras universitetsgemensamma regeldokument.  De beslut som fattats av universitetsstyrelse eller rektor och vars syfte är att styra organisationens verksamhet på visst sätt.

Lika villkor är Umeå universitets samlingsbegrepp för arbetet med att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.